WhatsApp有得Shopping?

WhatsApp於10月尾透露即將會推出購物功能,讓消費者能夠在網上輕鬆購物。根據WhatsApp調 查顯示,若網上消費者能夠直接與商家溝通,會大大增加購物的機會。